POLITYKA WYDAWNICZA

Procedura Wydawnicza Wydawnictwo Naukowe o nazwie
Wydawnictwo Nauka i Biznes

Wydawnictwo Naukowe (WNIB) przyjmuje do wydania publikacje  naukowe, monografie naukowe oraz książki naukowe.

Pierwszym etapem współpracy jest zgłoszenie tytułu do wydania i uzyskanie pozytywnej wewnętrznej recenzji/opinii wydawniczej Kolegium Redakcyjnego.

Wszystkie publikacje naukowe poddawane są także procedurze zewnętrznej  recenzji naukowej. Szczegółowe zasady recenzji publikacji znajdują się w umowie autorskiej.

Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą opracowanie redakcyjne, skład i łamanie, korekta językowa, korekta techniczna, projekt okładki i finalny druk.

Każdy złożony w Wydawnictwie tekst podlega niezależnej recenzji naukowej.
Recenzję główną przygotowują osoby legitymujące się co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wydawnictwo nie gwarantuje pozytywnej recenzji zgłoszonego tekstu. Recenzja w każdym przypadku jest obiektywna. W przypadku uzyskania 1 recenzji negatywnej Redaktor Naczelny może podjąć decyzję o skierowaniu artykułu na trzecią rozstrzygającą recenzję naukową np. w przypadku znaczących różnić pomiędzy recenzjami.

W praktyce Wydawnictwa zastosowanie ma tzw. „podwójna ślepa recenzja” (double-blind-review). Na etapie recenzji Recenzent i Autor nie znają swojej tożsamości. Informacje
te podawane są do wiadomości stron po recenzji i wydaniu publikacji.

Wydawnictwo Naukowe Sophia wydaje wszystkie zakwalifkowane publikacje naukowe w formie drukowanej oraz na nośnikach danych takie, jak: pdf. W obszarze publikacji naukowych, w szczególności: monografie naukowe w tym publikacje naukowe, rozdziały w monografiach naukowych oraz książki naukowe.

Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane prace naukowe teoretyczne oraz badawcze. Przyjmowane prace mają charakter oryginalny, które są wcześniej
nie publikowane są  poddawane  procesowi weryfikacji poprzez system antyplagiat. Jeśli publikacja budzi wątpliwości są prowadzone czynności wyjaśniające np. używanie innej odmiany płci niż autor, posługiwanie się różnym językiem naukowym.

Teksty naukowe przyjmowane są w ramach naboru ciągłego (monografie naukowe, książki naukowe) oraz poza naborem ciągłym, czyli takim w którym autor zgłasza propozycję roboczego tytułu wraz z planem publikacji w punktach bądź streszczenie.

Próbki  propozycji wydawniczych  (5-10 stron maksymalnie) prosimy przesyłać na adres
e-mail: redakcja@wydawnictwonaukaibiznes.pl